Ryhmäpuhe käsiteltäessä valtioneuvoston tulevaisuusselontekoa

Julkaistu kategoriassa Yleinen.

Käyttämäni sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuhe 20.6. käsiteltäessä valtioneuvoston tulevaisuusselonteon ensimmäistä osaa.

Arvoisa puhemies!

On monesti sanottu, että seuraavat 20 vuotta voivat muuttaa maailmaa enemmän kuin edelliset 200 vuotta. Tulevaisuus siis haastaa monella tapaa ajatteluamme, toimintatapojamme ja yhteiskuntamme rakenteita.

Vievätkö robotit työmme, vaarantuuko ihmisten toimeentulo ja hupeneeko hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja? Nämä ovat selonteon keskeisiä kysymyksiä.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että käymme aktiivista parlamentaarista tulevaisuuskeskustelua maailman suuntaan vaikuttavista trendeistä. Näillä keskusteluilla tulee myös olla puoluerajat ja hallituskaudet ylittäviä vaikutuksia ja linjausten pitää näkyä tehdyssä politiikassa. Tarvitsemme tässä asiassa vahvaa yhteistyön henkeä.

Arvoisa puhemies,

Tulevaisuusselonteon suurin puute liittyy siihen, johtuen osaksi selonteon kaksivaiheisuudesta, että ensimmäinen osa käsittelee tulevaisuutta lähinnä uhkien kautta. Selonteko valmistaa meitä enemmän työttömyyteen, vaikka nyt tulisi keskittyä uuden työn syntymiseen. Selonteko pohtii enemmän sitä, miten toimeentulo turvataan ilman työtä, vaikka nyt pitäisi pohtia miten työstä saa toimentulon jatkossakin.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä kaipaakin esiintuotujen uhkakuvien rinnalle myös positiivisia ja ratkaisukeskeisä lähestymiskulmia. Automatisaatio ja digitalisaatio muuttavat kyllä työn tekimisen muotoja, mutta työ ei maailmasta katoa.

Uusien työpaikkojen luomisessa kiertotalous ja uudet teknologiat ovat avainasemassa.

Esimerkiksi kiertotalouden hyödyntäminen nykyistä tehokkaammin synnyttäisi meillä arvioiden mukaan vuoteen 2030 mennessä yli 75 000 työpaikkaa. Kyse on 2-3 miljardin vuosittaisesta arvonlisästä sekä lukuisista uusista työpaikoista erityisesti korkean teknologian ja palvelualojen pieniin- ja keskisuuriin yrityksiin.

Teknologiaan ja innovaatioihin panostaminen puolestaan mahdollistaisi aivan uusien palvelualojen ja liiketoimintamuotojen synnyn. Emme tänään voi edes kuvitella, mitä uudet työpaikat tulevaisuudessa ovat, kun teknologian mahdollisuudet otetaan toden teolla hyötykäyttöön.

Päätöksentekijöiltä työn murros vaatii rohkeutta. Jokapäiväiset päätöksemme vaikuttavat siihen, miltä tulevaisuus näyttää. Suomi ei voi olla vain lastu laineilla, vaan meidän on aktiivisesti vaikutettava muutoksen suuntaan. Keskeinen kysymys kuuluu: mahdollistammeko uuden työn ja yrittäjyyden syntymisen, vai estämmekö sen? Viisas valtio toimii tässä asiassa mahdollistajana. Tärkeänä tehtävänämme on myös varmistaa, että työn hedelmät jakaantuvat oikeudenmukaisesti.

Arvoisa puhemies,

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että Suomessa pyritään edelleen korkeaan työllisyysasteeseen ja siihen, että ihmisten toimeentulo turvataan. Myös muutosturvaa pitää kehittää vastaamaan muuttuvan työelämän haasteita. Työmarkkinoiden toimivuuden kannalta eri toimijoiden välinen yhteistyö on jatkossakin välttämätöntä. Tarvitsemme muutoksia sekä verotukseemme että sosiaaliturvaamme.

Näistä perusasioista kiinni pitämällä työelämän murros voidaan tehdä hyväksyttävämmäksi. Korkea työllisyys on myös paras keino pitää kiinni yhteiskuntamme eheydestä.

Työn murroksen keskellä parasta tulevaisuuspolitiikkaa on koulutukseen ja osaamiseen panostaminen. Samalla tulevaisuus vaatii meiltä jokaiselta jatkuvaa uuden oppimista ja osaamisemme päivittämistä. Osaamisen merkityksen jatkuvasti kasvaessa viime aikoina toteutetut massiiviset koulutusleikkaukset ovat olleet väärää ja haitallista politiikkaa. Suomen osaamistaso laskee nyt ensimmäistä kertaa sataan vuoteen. Tarvitsemme koulutus- ja osaamispolitiikan korjausliikkeen.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä esittääkin, että viime vuosina harjoitetusta koulutuspolitiikasta laaditaan välitarkastelu riippumattomana selvityksensä. Tämä selvitys loisi pohjaa koulutuspolitiikan tulevaisuuden tarpeiden arvioinnille. Selvityksen yhteydessä esitämme, että kaikki puolueet yhdessä sitoutuisivat kääntämään Suomen osaamistason uudelleen nousuun.

Arvoisa puhemies,

Tässä ajassa politiikan on kyettävä luomaan ihmisille uskoa tulevaan ja näkymän paremmasta tulevaisuudesta. Jos emme kykene tähän, näköalattomuus valtaa alaa. Meiltä päätöksentekijöiltä kysytäänkin nyt rohkeutta valita, tartummeko mahdollisuuksiin vai käperrymmekö uhkien edessä? Työn murros on kaikista uhkakuvista ja haasteista huolimatta mahdollisuus ja sen pitää näkyä enemmän selonteon jatkotyössä.

Viisaan valtiomiehen sanoin: Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin.

Kommentit

kommenttia