Vaaliteemat

Työtä ja kasvua

Suomalainen hyvinvointivaltio on menestystarina. Tämä menestystarina voi jatkua myös tulevaisuudessa, kun huolehdimme työn ja kasvun edellytyksistä: laadukkaasta koulutuksesta, osaavasta työvoimasta, yritysten toimintaedellytyksistä, aktiivisesta työllisyyspolitiikasta sekä elinvoimaisesta tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta.

Tarvitsemme tulevaisuusinvestointeja, kuten uusia raideinvestointeja, jotka vahvistavat talouden ja työllisyyden kasvun edellytyksiä sekä julkisen talouden kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Näin toimimalla työllisyysaste on mahdollista nostaa ensi vaalikaudella 75 prosenttiin.

Työelämässä jokaisen on voitava kehittää osaamistaan ja palkalla on tultava toimeen. Oikeudenmukaisessa ja reilussa työelämässä asiat ratkaistaan sopimalla eikä sanelulla. Työttömiä ei myöskään pidä rangaista epäoikeudenmukaisella aktiivimallilla.

Turvallinen Suomi

Kansalaisten turvallisuus on yksi yhteiskunnan päätehtävistä ja hyvinvointimme edellytys. Yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta haastavat monet tekijät, jotka eivät enää asetu perinteiseen jakoon sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta. Tärkeintä on tunnistaa ja ennaltaehkäistä kriisitilanteita. Nyt supistuvat resurssit ovat ristiriidassa turvallisuusviranomaisten lisääntyvien ja monimutkaistuvien tehtävien sekä toimintaympäristön nopean muutoksen kanssa.

Yhteiskunnan turvattomuutta lisäävät myös peruspalveluiden rapautuminen, ihmisten eriarvoistuminen ja syrjäytyminen. Arjen turvallisuutta on vahvistettava takaamalla viranomaisille, kuten poliisille, riittävät resurssit. Kansalaisen on saatava apua silloin, kun sitä tarvitaan. Yhteiskunnan palveluissa on myös panostettava enemmän ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen, ja maahanmuutto on pidettävä hallittuna.

Oikeudenmukainen yhteiskunta

Suomessa jokaisesta pidetään huolta – ikään, elämäntilanteeseen tai tulotasoon katsomatta. He, joilla on leveämmät hartiat, kantavat myös suuremman repun. Suurimmat panostukset tehdään niitä eniten tarvitseville.

Lapsiperheköyhyyttä on vähennettävä ja perheiden tarvitsemia palveluita lisättävä. Kaikille lapsille on palautettava oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku on saatava tasolle, joka takaa laadukkaan varhaiskasvatuksen. Jokaiselle yli 3-vuotiaalle lapselle on tarjottava maksuton osa-aikainen varhaiskasvatus.

Ikäihmisten toimentuloa sekä hoivaa parannettava. Nostetaan pienituloisten, alle 1400 euroa kuukaudessa ansaitsevien eläkeläisten ansioita 100 eurolla vaalikauden aikana. Parannetaan vanhuspalveluita kehittämällä uusia toimintamalleja ja henkilöstön osaamista. Vanhustenhoidossa on oltava riittävä määrä henkilöstöä. Sosiaali- ja terveyspalveluita kehitetään ihminen, ei markkinat edellä.

Parempi tulevaisuus

Suomea pitää uudistaa ja päättäjien on pystyttävä tekemään tarvittavat ratkaisut. Esimerkiksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen lisäksi sosiaaliturva ja perhevapaat on uudistettava. Koulutuksen on taattava kaikille hyvät eväät elämään ja nuorisotakuu on uudistettava vastaamaan nuorten tarpeita.

Meillä on myös vastuu tuleville sukupolville siinä, että ilmastonmuutos kyetään pysäyttämään. Ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä Suomella tulee olla iso kädenjälki, mutta pieni jalanjälki. On myös muistettava, että isot globaalit ongelmat ratkaistaan vain globaalilla yhteistyöllä. Politiikkaa tehdään siksi, että huomenna olisi paremmin kuin tänään.