• 050 547 5590
  • joona@joonarasanen.fi

Kymmenen ideaa Lohjalle

1. Koko kylä kasvattaa -ajattelu takaisin Lohjalle

Suomen viimeaikaiset kiusaamis- ja väkivaltatapaukset järkyttävät meitä kaikkia. Haasteet lasten ja nuorten hyvinvoinnissa näkyvät arjessa myös meillä Lohjalla. Tilanteen korjaaminen vaatii toki lisää resurseja ja panostuksia hyvinvoinnin edistämiseen, mutta myös entistä yhteisöllisempää ajattelua. Vaikka yhteiskuntamme on muuttunut, niin olisiko mahdollista tuoda koko kylä kasvattaa -ajattelu takaisin osaksi 2020-luvun yhteiskuntaa? Lohjalaiset lapset ja nuoret tarvitsevat kasvunsa tueksi meitä kaikkia ja aikuisten esimerkkiä.

2. Laaditaan kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma

Koulukiusaamisen kokemukset ovat Lohjalla vertailukuntiin nähden korkeita. Kiusaamisen ehkäisyn ja oikea-aikaisen puuttumisen on oltava keskeisellä sijalla koulujen toiminnassa. Lohjalla tulee valmistella kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma. Osana tämän ohjelma toimeenpanoa poliisin, nuorisotyön, sosiaalihuollon ja koulun yhdistävän moniammatillisen ankkuritoiminnan toimintaedellytyksistä on huolehdittava. Myös matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden saatavuus on taattava. Ohjelman toimeenpanoa on seurattava vuosittain.

3. Lisätään nuorten kesätyöpaikkoja

Lohjan kaupunki tarjoaa tänä vuonna nuorille noin 100 kesätyöpaikkaa. Useat kunnat ovat lisänneet kesätyöpaikkoja tälle kesälle. Laadukkaan koulutuksen ja työkokemuksen mahdollistaminen ovat keskeisimmät keinot, joilla pidemmällä aikavälillä nuorten kiinnittymistä työelämään voidaan parantaa. Siksi on järkevää, että Lohja pyrkii lisäämään omien kesätyöpaikkojensa määrää vuosittain. Tavoitteessa voidaan edetä sekä kesätyöpaikkojen tarjoamisella suoraan kaupungin toimintaan että tarjoamalla nuorille kesätyöseteleitä.   

4. Rakennetaan Liessaareen hyppytorni ja Haikariin julkinen rantasauna

Lohjan järvikaupunki -imagoa on vahvistettava monilla eri toimenpiteillä. Haikarin ja Liessaaren alueita voitaisiin kehittää palauttamalla Liessaareen hyppytornit uimareille ja rakentamalla Haikariin uusi avoin rantasauna kaikille kaupunkilaisille. Paikalla sijaitsevan nykyisen saunarakennuksen kunto on välttävä. Lohjan Liikuntakeskuksen vetovastuussa toimintaa olisi jatkossa ympäri vuoden. Näin voisimme lisätä yhteisöllisyyttä sekä edistää sauna- ja kaupunkikulttuuria.

5. Päivitetään hankintastrategia tukemaan alueen työllisyyttä

Lohjan kaupunki käyttää vuosittain kymmeniä miljoonia erilaisiin hankintoihin. Julkisissa hankinnoissa on tavoiteltava työllisyyttä, laatua ja ekologisuutta innovatiivisuuden ja aluetalouden tukemisen lisäksi. Hankinnoista tulee käydä tiivistä vuoropuhelu paikallisten yritysten, järjestöjen ja palveluiden käyttäjien kanssa, jotta hankintojen tavoitteet voidaan saavuttaa. Ottamalla paikalliset yritykset ja järjestöt vahvemmin mukaan kuntien palvelujen tuottamiseen tuetaan myös niiden kasvua ja innovaatioita. Seuraavalla valtuustokaudella on päivitettävä Lohjan hankintastrategia tukemaan entistä enemmän alueen työllisyyttä ja yritysten kasvua.

6. Valtuustoryhmille hankeraha

Tohmajärven kunta on ottanut käyttöön uuden tavan, jolla sitoutetaan kuntapäättäjiä kunnan kehittämistyöhön. Jokaisella valtuutetulla on käytössä henkilökohtainen kehittämisraha. Näin valtuutettu voi etsiä kunnasta oman investointikohteen tai yhdistää voimat muiden valtuutettujen kanssa isommaksi potiksi. Voitaisiinko Lohjalla soveltaa tätä ideaa ja luoda valtuustoryhmille oma hankeraha käytettäväksi kerran vaalikaudessa? Rahan suuruus voisi olla riippuvainen valtuustoryhmien koosta. Näin valtuutetut voisivat yhteistyössä saada oman kädenjälkensä näkyviin ja edistää monia niitä hankkeita, jotka ehkä pienimuotoisuutensa vuoksi jäävät budjeteissa muiden asioiden jalkoihin.

7. Lisätään valmistelun avoimuutta

Kaupungin kehittymisen näkökulmasta on keskeistä, että Lohjalla vallitsee avoimuuden ja luottamuksen ilmapiiri. Tätä voidaan edistää parhaiten lisäämällä vuorovaikutusta kaupunkilaisten, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä. Kaupunkilaisia kannattaa osallistaa enemmän ja jo silloin, kun ensimmäisiä suunnitelmia erilaisista hankkeista vasta tehdään, eikä yhtäkään päätöstä ole vielä valmiina. Kun erilaiset mielipiteet tulisivat otetuiksi huomioon jo aikaisemmassa vaiheessa, helpottaisi se myös asioiden eteenpäinviemistä.

8. Valtuutetuille taksvärkkipäivä

Olen pitänyt arvokkaana sitä, että valtuutettuna minulla on ollut mahdollisuus vierailla kaupungin eri toimipisteissä tutustumassa ruohonjuuritason toimintaan. Kaupungin henkilöstö tekee monin paikoin todella hienoa työtä ja mahdollistaa palveluidemme pyörimisen. Lohjalla voitaisiin sitoutua siihen, että jokainen valtuutettu suorittaisi vuosittain yhden taksvärkkipäivän jossain kaupungin toimipisteessä. Päivä voitaisiin käyttää toiminnan tutustumiseen, sekä keskusteluun niin henkilöstön kuin palvelunkäyttäjien kanssa. Näin monen valtuutetun tietämys ruohonjuuritason toiminnasta paranisi ja tällä olisi varmasti myös positiivisia vaikutuksia päätöksentekoon.

9. Karavaanarialue Paloniemeen

Paloniemen alueen kehittäminen on viime aikoina puhuttanut paljon. Kaupungilla on nyt onneksi uusi mahdollisuus miettiä sitä, miten haluaisimme aluetta kehittää. Alueelle olisi mahdollista kaavoittaa sekä asumista järven rannalle että vapaa-ajan asuntoja. Samalla olisi viisasta pohtia, tulisiko Paloniemeen mahdollistaa karavaanarialue keskustan kupeeseen. Näin vosimme paikata ne virheet, jotka aikoinaan tehtiin, kun Haikarin karavaanarialueesta luovuttiin. Eri toimintojen yhdistäminen Paloniemen alueelle houkuttelisi sinne varmasti myös yksityisiä investointeja. Löytyisikö tätä kautta myös uusia ostajia vanhoille sairaalakiinteistöille? Matkailua kannattaa muutenkin edistää eri toimenpiteillä.   

10. Nopeutta lupaprosesseihin

Lohjalla on tehty paljon hyvää työtä kasvun edellytysten parantamiseksi. Tästä kertoo se, että kaupungissa rakennetaan enemmän kuin pitkään aikaan. Nyt on tärkeää vahvistaa parempaan suuntaan kääntynyttä kehitystä myös jatkossa. Investointien ja talouskasvun vauhdittamiseksi pullonkaulaksi muodostuu monesti erilaiset lupaprosessit. Jatkossa Lohjalla on varmistettava rakentamisen ja yritystoiminnan lupaprosessin sujuvuus sekä resursseja lisäämällä että toimintatapoja kehittämällä. Mainettamme yrittäjäystävällisenä kaupunkina pitää kirkastaa. Voisimme antaa esimerkiksi palvelulupauksen siitä, missä ajassa saamme erilaiset luvat käsiteltyä.